Skip to content

Un-hidden Bucharest II continuă în 2018 cartarea lucrărilor street art


[scroll for EN]

CE?

Proiectul cultural Un-hidden Bucharest II continuă în 2018 cartarea lucrărilor street art bucureștene și produce 3 noi intervenții artistice2 ateliere pentru copii1 apel deschis1 concurs IG și 2 tururi ghidate. Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană conceput ca o serie de intervenții artistice în spațiul public care au ca scop umanizarea orașului București și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artăUn-hidden Bucharest este un proiect cultural produs de Save or Cancel prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN.

CUM?

Iată programul activităților proiectului Un-hidden Bucharest II, ediția 2018. Revino pe pagina proiectului pentru a afla cine sunt artiștii care vor interveni în spațiul public bucureștean și alte știri despre proiect.

Open Call Un-hidden Bucharest 2018

Înscrieri: 20 Iulie – 14 August
Jurizare: 15 – 24 August
Anunț intervenție câștigătoare: 25 August

Vizitează pagina OPEN CALL Un-hidden Bucharest 2017 pentru a avea o viziune despre cum se va desfășura noul apel deschis pentru o intervenție artistică în spațiul public. Anul trecut, alături de CNDB, partenerii proiectului, am invitat artiștii să reinterpreteze fațada Sălii Omnia, viitoarea casă a Centrului Național al Dansului București. Câștigătoarea apelului, Skinny Bunny, a pictat pe geamurile fostei săli de conferințe a senatului RPR, personaje sugestive pentru istoria și viitorul acestei clădiri dezafectate emoțional.
Noul apel deschis pornește în căutarea unui obiect sau personaj urban remarcabil. Premiul constă în realizarea și promovarea propunerii în cadrul proiectului, cu un buget de producție și o remunerație financiară. Ți-ai imaginat deja cum ar arăta lucrarea ta?

Concurs de fotografie // explorare urbană

10 August – 30 Septembrie

Folosește hashtagul #unhiddenromaniape instagram pentru fotografiile tale în care ai surprins street art interesant din orice loc din România și intri automat în concursul de explorare urbană.

SEMNAL URBAN IV // INTERVENȚIE ARTISTICĂ

Unknown Artists
25 – 27 August

Semnal urban IV inaugurează unui nou spațiu public dedicat artei super contemporane, gazda unei instalații misterioase, create de 2 Unknown Artists. Spațiul alternativ de expunere se află într-un cadru liniștit și relaxat, în centrul orașului.

SEMNAL URBAN V // INTERVENȚIE ARTISTICĂ // Atelier de street art pentru copii

Unknown Artist
20-23 Septembrie

Atelier destreet art pentru copii: explorăm arta ca mijloc de regenerare urbană cu ajutorul a două ediții de ateliere creative. Invităm copii între 7-14 ani să ia parte, gratuit, la un atelier de street art, menit să stârnească interesul participarea la viața orașului. Oricine este bine-venit/ă indiferent de abilitatea artistică, deoarece echipa va ajuta participanții să creeze propriile lucrări de street art. Vom învăța cum să colorăm Bucureștiul, interpretând orașul ca o pânză colectivă și vom folosi arta ca o modalitate de a semnala locurile noastre preferate.

SEMNAL URBAN VI // INTERVENȚIE ARTISTICĂ // Atelier de street art pentru copii

Open Call Winner
24 – 30 Septembrie

TUR GHIDAT // Paul Dunca

29 Septembrie și 30 Septembrie

Parcurgem împreună aproximativ 5 km pentru a descoperi 6 intervenții street art, o mică parte din harta Un-hidden Bucharest, ghidați de Paul Dunca, unul dintre cei mai creativi și prezenți makers & shakers pe scena artistică din București. Storytelling & insights, pe măsură ce participanții explorează orașul prin prisma intervențiilor artistice independente. Participarea la turul ghidat este gratuită iar înscrierile se trimit la adresa info@saveorcancel.tv, în limita a 20 de persoane.

DE CE?

 • pentru a spori sentimentul de apartenență și identitate prin redescoperirea și apropierea afectivă a locuitorilor de oraș și artă, în spațiul public;
 • în București și în România, în general, există brownfields – zone cu clădiri scoase din uz => scad calitatea spațiului public și implicit a vieții;
 • arta are capacitatea de a umaniza spațiul public, sporind dialogul și co-participarea;
 • există deja o serie interesantă de inițiative culturale și intervenții artistice independente care sporesc calitatea spațiului public în București.
 • prima ediție a proiectului a activat spații interesante sau uitate, cum sunt Sala OmniaLenteCinema Marconi, alături de artiști remarcabili – Pisica PătratăSorina Vazelina și Primitiv PrintSkinny BunnyPaul Dunca, VJ VLC, producând un traseu ghidat și o hartă online și print, cu 22 de intervenții artistice independente în spațiul public.
Obiective proiectului
 • atragerea unor noi categorii de public și sporirea implicării acestora în co-crearea spațiului public ca spațiu cultural comun, cu ajutorul a două apeluri deschise pentru proiecte și producția a 3 intervenții artistice
 • conștientizarea și sensibilizarea publicurilor vizate față de participarea artei în spațiul public, relevând, prin democratizarea spectrului de activități, potențialul acesteia ca alternativă sustenabilă pentru regenerare urbană.
 • promovarea creațiilor contemporane locale și susținerea producției artiștilor tineri.

UNDE?

În spațiul public bucureștean, activând publicuri noi și zone inactive sau emergente, dar istoric valoroase, din punct de vedere cultural și social.

CINE?

Echipa Save or Cancel, compusă din Cristina Popa (random) – designer social, editor și manager cultural, și Andrei Racovițan (ubic) – arhitect, editor și manager cultural, alături de public, artiști, colaboratori și parteneri.
Partenerii proiectului: CNDB, LenteCâtpece?DizainărMellow DrinksUrban Collectors
Vizitează pagina proiectului Un-hidden Bucharest pentru a fi la curent cu noile activități programate.
Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.
/////////
Un-hidden Bucharest
[EN]

Un-hidden Bucharest II

WHAT?

The Un-hidden Bucharest cultural project continues in 2018 to map the city’s street artworks and produces 3 new artistic interventions2 children’s workshops1 open call for artists1 IG contest and, 2 guided tours. Un-hidden Bucharest is an urban regeneration project conceived as a series of artistic interventions designed for the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through artUn-hidden Bucharest is a cultural project produced by Save or Cancel through feeder.ro, co-financed by AFCN.

HOW?

Here are the activities planned for the 2018 edition of Un-hidden Bucharest. Return to the project’s page to find out who are the artists invited to create interventions for the city’s public spaces and other news about the project.

Open Call Un-hidden Bucharest 2018

Registrations: 20 July – 14 August
Selection: 15 – 24 August
Winner announcement: 25 August

Visit the Un-hidden Bucharest 2017 OPEN CALL page to have an idea of how the new open call for a street art intervention will unfold. Last year, together with CNDB, the project’s partners, we invited artists to reinterpret Omnia Hall‘s façade, the future home of the National Dance Centre Bucharest. The winner of the Call, Skinny Bunny, painted the windows of the former senate’s conference hall depicting characters inspired by the emotionally disaffected building’s past and future.
The new Open Call is searching for a remarkable urban object or character. The award consists of the production and promotion of the work as part of the project, with a production budget and artists’ fees. Did you already imagine your work?

Photography contest // urban exploration

10 August – 30 September

Use the instagram hashtag #unhiddenromaniafor your photographs depicting interesting street art from throughout România and you’re automatically registered in the urban exploration contest.

URBAN SIGNAL IV // ARTISTIC INTERVENTION

Unknown Artists
25 – 27 August

Urban Signal IV is the inauguration of a new public space dedicated to super-contemporary art, the host of a mysterious installation, created by 2 Unknown Artists. The alternative exhibition area is in a quiet and relaxed setting, in the city centre.

URBAN SIGNAL V // ARTISTIC INTERVENTION // Children’s street art workshop

Unknown Artist
20-23 September

Street art workshops for children: we explore art as a means of urban regeneration during the two creative workshops. We invite children aged 7-14 to take part in a street art workshop, free of charge, to stimulate interest in participating in the city’s life. Everyone is welcome regardless of their artistic ability, as the team will help participants create their own street artworks. We will learn how to color Bucharest, interpreting the city as a collective canvas and we will use art as a way to signal our favorite places.

URBAN SIGNAL VI // ARTISTIC INTERVENTION // Children’s street art workshop

Open Call Winner
24 – 30 September

GUIDED TOUR // Paul Dunca

29 September and 30 September

We walk together for approximately 5 km to discover 6 street art interventions, a small part of the Un-hidden Bucharest map, guided by Paul Dunca, one of the most creative and present makers & shakers on the arts scene in Bucharest. Storytelling & insights, as participants explore the city through independent artistic interventions. Participation in the guided tour is free of charge and entries should be sent to info@saveorcancel.tv, within the limit of 20 people.

WHY?

 • to increase the sense of belonging and identity through the inhabitants’ rediscovery and affective connection of and with the city and art, in public spaces;
 • Bucharest and Romania, in general, is plagued with brownfields– areas with abandoned buildings which decrease the quality of public space and implicitly of life;
 • art has the ability to humanize public space, enhancing dialogue and co-participation;
 • there is already an interesting series of cultural initiatives and independent artistic interventions that enhance the quality of public space in Bucharest;
 • the first edition of the project activated interesting or forgotten spaces, such as Omnia Hall, Lente or Cinema Marconi, together with remarkable artists – Pisica PătratăSorina Vazelina & Primitiv PrintSkinny BunnyPaul Dunca, VJ VLC, producing a guided tour and a printed and digital map, presenting 22 independent street art interventions.
The project’s objectives
 • attracting new categories of audiences and facilitating their involvement in the co-creation of the public space as a common cultural space, with the help of the two open calls and three artistic interventions
 • raising awareness and sensitizing the audiences concerning artistic participation in the public space, revealing, through the democratization of the activities spectrum, art’s potential as a sustainable alternative path for urban regeneration
 • promoting local contemporary creations and facilitating artistic production for young artists.

WHERE?

In Bucharest’s public spaces, activating new audiences and inactive or emergent area, but historically valuable, from a cultural and social point of view.

WHO?

The Save or Cancel team, composed of Cristina Popa (random) – social designer, editor and cultural manager, and Andrei Racovițan (ubic) – architect, editor and cultural manager, together with the audience, artists, collaborators și partners.
About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.
parteneri un-hidden bucharest II 2018