Skip to content

OPEN CALL Un-hidden Bucharest II

OPEN CALL Un-hidden Bucharest II[scroll for EN]
OPEN CALL Un-hidden Bucharest II

CE?

Noul apel deschis pornește în căutarea unui obiect sau personaj urban remarcabil. Nu există o temă, un loc recomandat sau un format obligatoriu, nu există nicio regulă, cu excepția câtorva limitări pe care orice om rațional le cunoaște deja și a bugetului, descris mai jos. Ți-ai imaginat deja cum ar arăta lucrarea ta?
Proiectul cultural Un-hidden Bucharest II continuă în 2018cartarea lucrărilorstreet art bucureștene și produce3 noi intervenții artistice2 ateliere pentru copii1 apel deschis1 concurs IG și 2 tururi ghidate. Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbanăconceput ca o serie de intervenții artistice în spațiul public care au ca scop umanizareaorașuluiBucurești și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artăUn-hidden Bucharest este un proiect cultural produs de Save or Cancel prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN.

CUM?

Apelul deschis produce o intervenție artistică stradalășiidentifică zone care prezintă interes pentru participanți.
Lasă-te inspirat/ă de trecutul ascuns, obscur al Bucureștiului, sau imaginează-ți viitorul!

Participă!

Trimite către info@saveorcancel.tv următoarele materiale:

 • formularul de înscriere completat: nume, adresă de e-mail, scurtă biografie a autorului sau descrierea echipei, link către portofoliu, descrierea lucrării; descarcă formularul.
 • propunerea – o intervenție artistică creată pentru spațiul public bucureștean – un obiect/personaj 3D
 • un deviz de materiale necesare și costuri
 • o listă cu 5 spații publice pe care ți-ar plăcea să le includem în noi open calls, în viitor.

Pentru fișierele mai mari de 6mb, folosește wetransfer, dropbox sau google drive.
Poți participa cu o singură propunere la acest open call.
Selecția câștigătorilor va fi făcută de către public alături de juriul format din echipa Save or Cancel.

Citește termenii și condițiile apelului deschis.

Program Open Call Un-hidden Bucharest 2018

20 Iulie – 14 August: Înscrieri
15 – 24 August: Jurizare și vot public online, anonim
25 August: Anunț intervenție câștigătoare
24 – 30 Septembrie 2018: producția lucrării SEMNAL URBAN VI // INTERVENȚIE ARTISTICĂ

UNDE?

În spațiul public bucureștean, activând publicuri noi și zone inactive sau emergente, dar istoric valoroase, din punct de vedere cultural și social.

PREMIU

 • 1.500 lei net, adică 1.557 lei brut;
 • materiale necesare pentru producție, în valoare de 1.200 lei;
 • promovare în cadrul acțiunilor proiectului Un-hidden Bucharest

DE CE?

 • pentru a spori sentimentul de apartenență și identitate prin redescoperirea și apropierea afectivă a locuitorilor de oraș și artă, în spațiul public;
 • în București și în România, în general, există brownfields – zone cu clădiri scoase din uz => scad calitatea spațiului public și implicit a vieții;
 • arta are capacitatea de a umaniza spațiul public, sporind dialogul și co-participarea;
 • există deja o serie interesantă de inițiative culturale și intervenții artistice independente care sporesc calitatea spațiului public în București.
 • prima ediție a proiectului a activat spații interesante sau uitate, cum sunt Sala OmniaLenteCinema Marconi, alături de artiști remarcabili – Pisica PătratăSorina Vazelina și Primitiv PrintSkinny BunnyPaul Dunca, VJ VLC, producând un traseu ghidat și o hartă online și print, cu 22 de intervenții artistice independente în spațiul public.

Vezi cum s-a desfășurat apelul pentru lucrări OPEN CALL Un-hidden Bucharest 2017, alături de CNDB, partenerii proiectului, când am invitat artiștii să reinterpreteze fațada Sălii Omnia, viitoarea casă a Centrului Național al Dansului București. Câștigătoarea apelului, Skinny Bunny, a pictat pe geamurile fostei săli de conferințe a senatului, personaje sugestive pentru istoria și viitorul acestei clădiri dezafectate emoțional.
Vizitează pagina proiectului Un-hidden Bucharest pentru a fi la curent cu noile activități programate.

Partenerii proiectului: CNDB, LenteCâtpece?DizainărMellow DrinksUrban Collectors

*Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

OPEN CALL Un-hidden Bucharest II
[EN]

Open Call Un-hidden Bucharest II

WHAT?

The new Open Call is searching for a remarkable urban object or character. There is no theme, recommended place or mandatory format, there is no rule, except for some limitations that any rational person already knows and the budget described below. Did you already imagine your work?
The Un-hidden Bucharest cultural project continues in 2018 to map the city’s street artworks and produces 3 new artistic interventions2 children’s workshops1 open call for artists1 IG contest and, 2 guided tours. Un-hidden Bucharest is an urban regeneration project conceived as a series of artistic interventions designed for the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through artUn-hidden Bucharest is a cultural project produced by Save or Cancel through feeder.ro, co-financed by AFCN.*

HOW?

The open call produces a public intervention and identifies areas of interest to the participants.
Let yourself be inspired by the hidden, obscure history of Bucharest, or envision the future!

Participate!

Send the following materials to info@saveorcancel.tv:

 • Filled-in form: name, e-mail address, short author biography or team description, a link to your portfolio, artwork description; download the form.
 • The proposal – an artistic intervention created for Bucharest’s public space – a 3D object/character
 • A list of necessary materials and costs
 • A list of 5 public spaces that you would like us to include in new open calls in the future.

For files larger than 6mb, use wetransfer, dropbox or google drive.
You can participate with one proposal at this open call.
The selection of the winners will be made by the public alongside the jury composed of Save or Cancel team.

Read the terms and conditions of the open call.

Open Call Un-hidden Bucharest 2018 Schedule

20 July – 14 August: Registrations
15 – 24 August: Selection and anonymous online voting
25 August: Winner announcement
24 – 30 September: production of the artwork URBAN SIGNAL VI // ARTISTIC INTERVENTION

WHERE?

In Bucharest’s public spaces, activating new audiences and inactive or emergent area, but historically valuable, from a cultural and social point of view.

PRIZE

 • 1.500 lei net, ie 1.557 lei gross;
 • Necessary materials for the production of the urban signal, worth 1.200 lei;
 • Promotion within the Un-hidden Bucharest project

WHY?

 • to increase the sense of belonging and identity through the inhabitants’ rediscovery and affective connection of and with the city and art, in public spaces;
 • Bucharest and Romania, in general, is plagued with brownfields– areas with abandoned buildings which decrease the quality of public space and implicitly of life;
 • art has the ability to humanize public space, enhancing dialogue and co-participation;
 • there is already an interesting series of cultural initiatives and independent artistic interventions that enhance the quality of public space in Bucharest;
 • the first edition of the project activated interesting or forgotten spaces, such as Omnia Hall, Lente or Cinema Marconi, together with remarkable artists – Pisica PătratăSorina Vazelina & Primitiv PrintSkinny BunnyPaul Dunca, VJ VLC, producing a guided tour and a printed and digital map, presenting 22 independent street art interventions.

Visit the Un-hidden Bucharest 2017 OPEN CALL page to have an idea of how the new open call for a street art intervention will unfold. Last year, together with CNDB, the project’s partners, we invited artists to reinterpret Omnia Hall‘s façade, the future home of the National Dance Centre Bucharest. The winner of the Call, Skinny Bunny, painted the windows of the former senate’s conference hall depicting characters inspired by the emotionally disaffected building’s past and future.

WHO?

You, together with the audience, artists, collaborators, partners and the Save or Cancel team, composed of Cristina Popa (random) and Andrei Racovițan (ubic).
Project partners: CNDB, LenteCâtpece?DizainărMellow DrinksUrban Collectors

*The cultural programme does not necessarily represent the views of the Administration of the National Cultural Fund. The ANCF / AFCN is not responsible for the content of the programme nor the ways in which the results can be used or interpreted. These are, solely, the responsibility of the grant beneficiary.

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.
parteneri un-hidden bucharest II 2018