Skip to content

Un-hidden Bucharest – 3 noi intervenții artistice și o călătorie ghidată prin arta din spațiul public


[scroll for EN]
UN-hidden Bucharest – 3 noi intervenții artistice și o călătorie ghidată prin arta din spațiul public 
Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană conceput ca o serie de 3 semnale urbane / intervenții artistice în spațiul public, co-create împreună cu comunitatea, care au ca scop umanizarea orașului București, și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artă.
DE CE?
– în București există brownfields culturale – zone cu clădiri scoase din uz care scad calitatea spațiului public și implicit a vieții;
– arta are capacitatea de a umaniza spațiul public, sporind dialogul și co-participarea;
– există deja o serie interesantă de inițiative culturale și intervenții artistice independente care sporesc calitatea spațiului public în București.
CUM?
Proiectul produce 3 instalații artistice și un traseu cultural alternativ al intervențiilor artisticerecente din spațiul public bucureștean.
Apelul deschis are dublul caracter de a produce o intervenție artistică stradală, dar și de a identifica zone care prezintă interes pentru public.
Traseul cultural alternativ promovează explorarea urbană, accesează memoria colectivă și dezvăluie, strat cu strat, multi-culturalitatea și diversitatea istoriei locale, sporind sentimente de apartenență și de afecțiune pentru oraș.
un-hidden bucharest pisica patrata @ lente
SEMNAL URBAN I // INTERVENȚIE ARTISTICĂ
Pisica Pătrată TOTEM
Sâ 19 Aug // 11:00 – 19:00
Lente, Strada Dionisie Lupu 78
Semnal urban I este inaugurarea unui nou spațiu public dedicat artei super contemporane, gazda unui obiect misterios, creat de Pisica Pătrată. Spațiul alternativ de expunere se află într-un cadru liniștit și relaxat, în centrul orașului, în mica grădină Lente. Instalația va fi completă pe 9 Septembrie, când ilustrațiile Sorinei Vazelina vor extinde universul Lente, alăturându-se obiectului Pisica Pătrată. Intervențiile distincte ale celor doi artiști generează, prin dialogul cu trecătorii și mediul construit, un nou scenariu pentru spațiul public.
Atmosfera prietenoasă este completată de picturile murale realizate de IrloPisica PătratăPraf decretăSaddo & PrenAda MușatCutăricăKitrăAitch, în cadrul seriei ”Pictăm Pereți la Lente”, proiect demarat în 2016 de Lente împreună cu feeder.ro, încă în desfășurare.

fb event
feeder.ro event
photos © Alex Iacob, feeder.ro

SEMNAL URBAN II // INTERVENȚIE ARTISTICĂ // TUR GHIDAT
Open Call winner: Skinny Bunny // Paul Dunca
Sâ 26 Aug // 11:00 – 21:00
CNDB Sala Omnia, str. Cristian Popișteanu 1

Save or Cancel invită artiștii, designeri și arhitecți să reinterpreteze într-un mod creativ fațada CNDB Sala Omnia din București, o viitoare casă a dansului contemporan.
Skinny Bunny este câștigătoarea concursului de idei, lansat pe feeder.ro

Intervenția artistică începe Sâmbătă, 26 August, ca punct de plecare în turul alternativ ghidat de Paul Dunca, unul dintre cei mai creativi și prezenți makers & shakers pe scena artistică din București. Storytelling & insights, pe măsură ce participanții explorează orașul prin prisma intervențiilor artistice independente. Participarea la turul ghidat este gratuită iar înscrierile se trimit la adresa info@saveorcancel.tv, în limita a 20 de persoane.

fb event
feeder.ro event
photos © Alex Iacob

SEMNAL URBAN III // INTERVENȚIE ARTISTICĂ
VJ VLC – video installation
Jo 31 Aug // 11:00 – 23:00
Cinema Marconi, Calea Griviței 137

Instalația Un-hidden Bucharest – semnal urban III pune în lumină intervenția lui Pisica Pătrată din 2016 și clădirea-monument, cu ajutorul unei intervenții efemere creată de VJ VLC, dezvăluind istoria și viitorul Cinema Marconi.

VJ VLC este un VJ, tânăr regizor și fotograf, aparent omniprezent, care realizează fotografii experimentale dar și tradiționale ale Bucureștiului, oamenii săi fermecători și mașini flamboaiante. În 2016, VJ VLC a animat fațada Teatrului de vară CAPITOL, un alt monument abandonat unde Pisica Pătrată privește trecătorii.

Despre Cinema Marconi
Autorizat în 1926 de arhitectul Constantin Cananau și inaugurat în 1930, Cinematograful Marconi cunoaște perioada sa de glorie până la naționalizarea din 1948. În paralel cu proiecțiile de film se montau pe mica scenă și spectacole de teatru și de vodevil.
În ton cu schimbările impuse de noul regim politic, numele este schimbat din Marconi în Alexandr Popov urmând ca în anii ‘60, în acord cu noile linii ale național-comunismului, numele să fie schimbat din nou în Cinema Dacia. În perioada tulbure a anilor ’90 clădirea este scoasă din uz, rămânând neutilizată și degradându-se semnificativ. Din păcate, din motive financiare nici după retrocedarea ei către proprietarii de drept, în 2006, clădirea nu reușește să-și recâștige gloria de altă dată.
Clădirea este clasată ca monument istoric clasa B.
Începând cu mijlocul lui 2015, printr-o colaborare între proprietari și Asociația Industrii Cultural Creative se încearcă repunerea clădirii în circuitul public, creând un spațiu performativ, cu scopul de a salva clădirea dar și de a atrage atenția asupra unei zone aflate în acest moment în disoluție, în ciuda faptului că se află într-o zonă istorică protejată din centrul Bucureștiului.
În 2016, Asociația Industrii Cultural Creative îl invită pe Pisica Pătrată, ilustrator, street artist și creator de bandă desenată, să realizeze o serie de panouri-semnal care animă fațada degradată a Cinema Marconi, comunicând cu trecătorii.

fb event
SEMNAL URBAN I // INTERVENȚIE ARTISTICĂ
Sorina Vazelina MURAL
Sâ 9 Sep // 11:00 – 19:00
Lente, Strada Dionisie Lupu 78
Sorina Vazelina re-vizitează Lente pentru a ilustra un nou perete în cadrul instalației Un-hidden Bucharest, îmbinând desenul liber cu serigrafia. Trecătorii sunt invitați să ia cu ei o parte din acest moment efemer odată cu serigrafii create de Sorina.
Sorina este designer grafic freelance, ilustratoare și autoare de benzi desenate. Activitatea ei cuprinde multe colaborări interesante cu muzicieni, antreprenori, un brand de vin dar și comic-book-ul INTERZIS care detaliază viața foștilor dependenți de droguri din România, Aooleu – un ziar scris în totalitate de mână și proiectul Neobservat prin care putem vedea Bucureștiul prin ochii oamenilor simpli, invizibili.
fb eventTurul alternativ Un-hidden Bucharest, care va fi în curând disponibil în format tipărit și ca o hartă web, conține 22 de noi intervenții artistice publice în București.

Un-hidden Bucharest este un proiect cultural produs de Save or Cancel prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN.
Partenerii proiectului: CNDB, Lente, Cinema Marconi.
Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.
[EN]
UN-hidden Bucharest – 3 new art interventions and a guided art journey into public space
WHAT?
Un-hidden Bucharest is an urban regeneration project conceived as a series of 3 urban signals / artistic interventions in the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through art.
WHY?
– there are cultural brownfields in Bucharest – areas with abandoned buildings which decrease the quality of public space and implicitly of life;
– art has the ability to humanize public space, enhancing dialogue and co-participation;
– there is already an interesting series of cultural initiatives and independent artistic interventions that enhance the quality of public space in Bucharest.
HOW?
The project produces 3 urban installations / signals and an alternative cultural tour of recent artistic interventions throughout the public space in Bucharest. The open call has the dual character of producing street artistic interventions, as well as identifying areas of interest to the public.
The alternative cultural tour promotes urban exploration, access to collective memory and reveals, layer-by-layer, multi-cultural and diversity of local history, enhancing feelings of belonging and affection for the city.
URBAN SIGNAL I // ARTISTIC INTERVENTION
Pisica Pătrată TOTEM
Sa 19 Aug // 11:00 – 19:00
Lente, 78 Dionisie Lupu
Urban Signal I is the inauguration of a new public space dedicated to super-contemporary art, the host of a mysterious object created by Pisica Pătrată. The alternative exhibition area is in a quiet and relaxed setting in the city centre, in the small garden at Lente. The installation will be complete on September 9, when Sorina Vazelina’s illustrations will extend Lente universe, joining the object by Pisica Pătrată. The distinct interventions of the two artists generate, through dialogue with the passersby and the built environment, a new scenario for the public space.
The friendly atmosphere is complemented by artworks by Irlo, Pisica Pătrată, Praf de Cretă, Saddo & Pren, Ada Muşat, Cutărică, Kitra and Aitch in the “Pictăm pereți la Lente” series, launched in 2016 by Lente together with feeder.ro, and still in progress.
URBAN SIGNAL II // ARTISTIC INTERVENTION // GUIDED TOUR
open call // Paul Dunca
Sa 26 Aug // 11:00 – 21:00
CNDB Sala Omnia, 1 Cristian Popișteanu
Invited artists: Open call winner(s); Paul Dunca – storytelling & guided tour;
Save or Cancel invites artists, designers and architects to reinterpret in a creative way the CNDB Omnia Hall in Bucharest, a future home of contemporary dance.
The artistic intervention is inaugurated on Saturday, August 26, as a starting point for the alternative tour guided by Paul Dunca, one of the most creative and present makers & shakers on the arts scene in Bucharest. Storytelling & insights, as participants explore the city through independent artistic interventions. Participation in the guided tour is free of charge and entries should be sent to info@saveorcancel.tv, within the limit of 20 people.
URBAN SIGNAL III // ARTISTIC INTERVENTION
secret guest
Th 31 Aug // 11:00 – 23:00
Cinema Marconi, 137 Calea Griviței
Since 2015, the ICULT Association has taken steps to preserve and reactivate the former Cinema Marconi as a cultural hub. The building of the past Dacia cinema, renamed Marconi, is helping to redefine a degraded urban landscape through the 2016 intervention by Pisica Pătrată on the monument building, which is on the verge of collapse. In the context of recent demolitions in the Buzeşti Berzei area, the area is losing the unitary character of the 19th-century – beginning in the 20th-century urban fabric.
Un-hidden Bucharest – Urban Signal III illuminates the intervention by Pisica Pătrată and the monument building with the help of an ephemeral installation created by a secret guest and two new information panels that will connect the passersby and the guided tour participants with the history and the future of Cinema Marconi.
URBAN SIGNAL I // ARTISTIC INTERVENTION
Sorina Vazelina MURAL
Sa 9 Sep // 11:00 – 19:00
Lente, 78 Dionisie Lupu
Sorina Vazelina re-visits Lente to illustrate a new wall in the Un-hidden Bucharest installation, combining free-hand drawing and screen-printing. Passersby are invited to take with them some of this fleeting moment with serigraphs created by Sorina.
Sorina is a freelance graphic designer, illustrator and comic book author. Her work includes many interesting collaborations with musicians, entrepreneurs, a brand of wine, the comic book INTERZIS detailing the life of the former drug addicts in Romania, Aooleu – a handwritten newspaper and the Neobservat project by which we can see Bucharest through the eyes of simple, invisible people.
Un-hidden Bucharest is a cultural project produced by Save or Cancel via feeder.ro, co-financed by AFCN.
Project partners: CNDB, Lente, Cinema Marconi.
About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.
Project team
concept: Cristina Popa, Andrei Racovițan
graphic design: Ana Dămoc
photography: Alex Iacob