Skip to content

Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii


[scroll for EN]

Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii

Dialogurile CAPITOL 1/4
Ne face plăcere să vă invităm la o discuție informală despre provocările și beneficiile reactivării patrimoniului, Sâmbătă, 27 Mai, ora 19:00, la CNDB, urmată de un performance experimental #FLUID.
Invitații primei conferințe din serie sunt persoane a căror activitate susținută îmbunătățește constant calitatea vieții și a spațiului, în orașul București. Inițiativele și proiectele lor se află în diferite stadii și au abordări distincte însă toate se referă la reactivarea adaptabilă a patrimoniului, racordată la nevoile societății actuale.
Save or Cancel deschide dialogul despre patrimoniul cultural abandonat și perspective pentru viitor, cu focus pe Cinema / Teatrul de vară CAPITOL; 
Asociația Icult relatează obiectivele și activitățile inițiativei de reactivare Cinema Marconi;
Pisica Pătrată povestește despre intervențiile artistice cu rol de semnal urban de la Cinema / Teatrul de vară Capitol, Cinema Marconi și Cărturești Verona;
Lucian Sandu Milea prezintă procesul de activare Carol 53;
Anca Majaru relatează provocările specifice proiectului Monumente Uitate derulat de asociația Arche;
Raluca Munteanu povestește despre regenerare urbană, din experiența Pro Patrimonio. 
Ne-am propus ca, prin această întâlnire, să descoperim modele de bună practică și experiențe particulare, specifice fiecărui caz.
Înțelegerea beneficiilor reabilitării este, în anumite cazuri, deficitară. Factorii de decizie – autorități naționale sau locale, proprietari, etc. – fără a avea o perspectivă amplă, sunt descurajați de aspectul precar, superficial, al clădirilor propuse pentru reabilitare.
Utilizarea adaptabilă, racordată la nevoile actuale, poate răspunde acestor dificultăți într-un mod sustenabil.
Integrarea activă a patrimoniului prin conversie este tratată ca oportunitate, nu doar de ordin funcțional, cât și de ordin cultural. Beneficiile spațiului construit, care își arată vârstele, au repercursiuni în toate aspectele vieții publice, dar și în trările interioare ale unei societăți.
La finalul conferinței, propunerea câștigătoare a Open Call Design CAPITOL va fi făcută publică.
Expoziția Cinema / Teatrul de vară CAPITOL prezintă o selecție de lucrări din Open Call Design CAPITOL, studiul istoric, ilustrații și desene create de artiști și public, în cadrul evenimentelor din 2016.
La ora 21:30, #FLUID (Paul Dunca, Alex Bălă), un live queer act neo-faggotique, incluzând piesa inspirată din istoria Cinema / Teatrul de vară CAPITOL, intitulată “The Stage is Yours”.
Lente ne va ademeni cu tapas colorate și băuturi dulci și amare.
Numărul de locuri este limitat. Vă rugăm să confirmați prezența printr-un e-mail către info@saveorcancel.tv
Conferința “Reabilitarea patrimoniului: provocări și beneficii” face parte din proiectul multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN.
Heritage Reactivation: Challenges and Benefits
CAPITOL Dialogues 1/4
We are pleased to invite you to an informal discussion about the challenges and benefits of heritage reactivation on Saturday, May 27, starting 19:00, at the CNDB, followed by a #FLUID experimental performance.
The guests of the first CAPITOL dialogues series are people whose activity constantly improves the quality of life and space in Bucharest. Their initiatives and projects are at different stages and have distinct approaches, but all relate to the adaptable reactivation of heritage, connected to the needs of today’s society.
Save or Cancel opens the dialogue about abandoned cultural heritage and prospects for the future – CAPITOL Cinema / Summer Theatre
Icult Association talks about the objectives and activities of reactivation initiative for Cinema Marconi;
Pisica Patrata tells of artistic interventions that act as urban signals at the Capitol Cinema / Summer Theatre, Marconi Cinema and Verona Cartereşti;
Lucian Sandu Milea presents the activation process of Carol 53;
Anca Majaru reports on the particular challenges of the Monumente Uitate, a project undertaken by Arche Association;
Raluca Munteanu tells about urban regeneration, from Pro Patrimonio‘s experience.
We set out to discover, through this meeting, models of good practice and distinct experiences, specific to each case.
Understanding the benefits of rehabilitation is, in some cases, deficient. Decision-makers – national or local authorities, owners, etc. – without a broad perspective, they are discouraged by the precarious, superficial aspect of the buildings proposed for rehabilitation.
Adaptive use, linked to current needs, can address these challenges in a sustainable way.
The active integration of the heritage through conversion is treated as an opportunity, not only functional and cultural. The benefits of built-in space, showing all ages, have repercussions in all aspects of public life, but also in the inner workings of a society.
Following the conference, the Open Call Design CAPITOL winning proposal will be made public. 
The CAPITOL Cinema / Summer Theatre exhibition presents a selection of works from Open Call Design CAPITOL, the historical study, illustrations and drawings created by artists and the public during the 2016 events.
At 21:00, #FLUID (Paul Dunca, Alex Bălă), a neo-faggotique live queer act, including the song inspired by the history of CAPITOL Cinema / Summer Theatre, titled “The Stage is Yours”.
Lente will lure us with colourful tapas and sweet and bitter drinks.
The number of seats is limited. Please confirm your presence by sending an e-mail to info@saveorcancel.tv
“Heritage Rehabilitation: Challenges and Benefits” conference is a part of the “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL” cultural project, co-financed by AFCN.
Organizer: Save or Cancel
Partners: ArCubCNDBTeatrul MicCinema MarconiCarol 53
Media partners: ZeppelinIQadsSmarkIqoolAssamblageCitatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.ro