Skip to content

Expoziție Cinema / Teatrul de vară Capitol @ ARCUB

[scroll for English]

În perioada 23 – 30 Noiembrie la ARCUB din Gabroveni (Str. Lipscani, nr. 84-90) are loc expoziția-concluzie a evenimentelor organizate de Save or Cancel la Cinema / Teatrul de vară Capitol în vara acestui an. Expoziția poate fi vizitată timp de o săptămână în intervalul orar 14:00 – 22:00.

În cadrul expoziției, publicul poate răsfoi în premieră noul booklet Cinema / Teatrul de vară Capitol, un video-concluzie prezintă cele mai importante momente de la cele șase evenimente organizate în această vară. Pot fi vizionate posterele realizate de Atelierul de serigrafie de pe lângă Librăria Jumătatea Plină și reinterpretate de artiștii invitați și publicul proiectului, exprimând idei despre posibilele scenarii în care Cinema / Teatrul de vară Capitol se poate schimba. Viziunea pentru viitor Save or Cancel asupra teatrului și un studiu istoric aduc argumente pentru transformarea acestui monument într-un hub cultural.

Între 11 August și 17 Septembrie 2016, Save or Cancel a condus o campanie de conștientizare și sensibilizare a patrimoniului național prin care se dorește revitalizarea Cinema / Teatru de Vară Capitol sub forma unui hub cultural independent. Campania urmărește conștientizarea potențialului cultural și educațional al tuturor spațiilor de acest tip din București și implicarea artiștilor și organizatorilor de evenimente culturale în cadrul unor proiecte trans-sectoriale, colaborative ample.

Teatrul de vară Capitol (str. Constantin Mille, nr. 13) este dispus într-o zonă recunoscută pentru activități creative și este un monument de patrimoniu național: În anul 1916, arhitectul Nicolae Nenciulescu a realizat în stil eclectic Cinema / Teatrul de vară Capitol iar în 1938 arhitecta Henrieta Delavrancea a refăcut fațada de pe bulevardul Elisabeta și foyerul în stil modernist. Teatrul este un simbol la nivelul comunității locale și este capabil de conexiuni în rețea cu alte huburi independente. Monumentul este reintrodus în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spațiului urban ca spaţiu cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.

Nevoia acută de spații independente dedicate culturii este demonstrată de existența numeroșilor artiști și promotori ai artei care aplică pentru finanțări sau inițiază activități auto-finanțate și de recenta închidere a majorității spațiilor culturale din clădiri cu risc seismic, în special cinematografele și galeriile de artă.

RVSP: facebook event.

Organizator: Save or Cancel
Parteneri instituționali: ARCUB, Primăria Municipiului București
Parteneri: Teatrul Mic, Palatul Universul, Revista Zeppelin, FEEDER.ro, Dizainăr, RIZI, Asociația Jumătatea Plină

Capitol Cinema / Summer Theatre Exhibition @ ARCUB

Between November 23 and 30 at ARCUB Gabroveni (Str. Lipscani, no. 84-90) takes place the exhibition concluding the events organised by Save or Cancel the Cinema / Summer Theatre Capitol this summer. The exhibition can be visited for a week, starting at 2:00 p.m. to 10:00 p.m.

During the exhibition, the public can browse through the new Cinema / Summer Theatre Capitol booklet, a video-conclusion that presents the highlights of the six events that took place this summer.

You can also see the posters made by the workshop next to the Jumătatea Plină bookstore and reinterpreted by artists and the public, expressing ideas about possible scenarios in which Cinema / Summer Theatre Capitol can change. Save or Cancel’s vision for the future of the theatre and a historical study argue for turning the monument into a cultural hub.

From August 11th to September 17th 2016, Save or Cancel led an awareness and sensitization campaign about the national heritage, which is aimed at revitalising Cinema / Theatre Summer Capitol as an independent cultural hub.


Summer Theatre Capitol (str. Constantin Mille, no. 13) is disposed in an area recognized for creative activities and is a monument of national heritage: In 1916, the architect Nicolae Nenciulescu realised Cinema / Theatre Summer Capitol in an eclectic way and in 1938 architect Henrieta Delavrancea restored the façade and the foyer in a modernistic style. The theatre is a symbol in the local community and is capable of having network connections with other independent hubs. The monument is reintroduced in the public discussion through democratic reinterpretation of the urban space as a cultural one, exploring the links between art, nature and the city.

The acute need for independent spaces dedicated to culture is demonstrated by the existence of numerous artists and art promoters applying for grants or initiating self-financed activities and the recent closure of most cultural spaces in buildings with seismic risk, particularly cinemas and art galleries.

RVSP: facebook event.

Organizer: Save or Cancel
Institutional partners: ARCUB, Bucharest City Hall
Partners: Teatrul Mic [The Small Theatre], Palatul Universul, Magazine Zeppelin, FEEDER.ro , Dizainăr, RIZI, Asociația Jumătatea Plină.