Skip to content

CAPITOL Talks 2 @ HUB A, Casa OAR București

[scroll for English]


CAPITOL Talks 2: Teatre și cinematografe scoase din circuitul public // Expoziție + lansare booklet CAPITOL 2017 @ HUB A, Casa OAR București
20 Octombrie 2017 // 19:00

Ne face plăcere să vă invităm la o discuție informală despre nevoile și oportunitățile actuale ale clădirilor de patrimoniu, realizată în parteneriat cu Calup și Teatrul Mic și găzduită de HUB A, Casa OAR București. Concomitent, are loc lansarea booklet-ului CAPITOL 2017, și o nouă ediție a expoziției itinerante Cinema / Teatrul de vară CAPITOL.
Invitații celui de-al doilea dialog din serie sunt persoane a căror activitate susținută îmbunătățește constant calitatea vieții și a spațiului, în orașul București. Inițiativele și proiectele lor se află în diferite stadii și au abordări distincte însă toate se referă la reactivarea adaptabilă a patrimoniului, racordată la nevoile societății actuale.
Invitați: TBA

Anticipând discuțiile de vineri, am pregătit un chestionar despre București, timp liber, patrimoniu și Capitol, pe care vă invităm să-l completați, aici:  https://goo.gl/DrcNHV
Ne-am propus ca, prin această nouă întâlnire, să descoperim modele de bună practică și experiențe particulare, specifice fiecărui caz. Înțelegerea beneficiilor reabilitării este, în anumite cazuri, deficitară. Factorii de decizie – autorități naționale sau locale, proprietari, etc. – fără a avea o perspectivă amplă, sunt descurajați de aspectul precar, superficial, al clădirilor propuse pentru reabilitare. Utilizarea adaptabilă, racordată la nevoile actuale, poate răspunde acestor dificultăți într-un mod sustenabil. Integrarea activă a patrimoniului prin conversie este tratată ca oportunitate, nu doar de ordin funcțional, cât și de ordin cultural. Beneficiile spațiului construit, care își arată vârstele, au repercursiuni în toate aspectele vieții publice, dar și în trările interioare ale unei societăți.
Nevoia acută de spații dedicate culturii este accentuată de închiderea unui număr mare de spații culturale, în special cinematografe, teatre și galerii de artă, ca urmare a legii 282/2015.
Programul inițiat de Save or Cancel pentru promovarea patrimoniului, cu aplicație pe ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară Capitol, propune sensibilizarea artiștilor, promotorilor culturali și comunității pentru a identifica modele inovatoare de re-utilizare adaptabilă a patrimoniului, un exercițiu democratic, sustenabil.
Prima conferință s-a desfășurat în Mai 2017, la CNDB, ca discuție informală despre provocările și beneficiile reactivării patrimoniului, urmată de un performance experimental #FLUID.

Noua producție a expoziției itinerante prezintă acțiunile și produsele din cadrul campaniei pentru reactivarea Cinema / Teatrul de vară CAPITOL, fotografii și lucrări realizate împreună cu artiștii implicați și publicul proiectul, alături de materiale de arhivă.

Booklet-ul CAPITOL 2017 este o publicație-manifest care se desfășoară în trei planuri: trecut, prezent și viitor, și lucrează cu procese ca nostalgia și imaginația. Publicația nu își propune să fie o incursiune exhaustivă în istoria ansamblului sau demersurile Save or Cancel, ci o selecție editorială de informații și resurse menite să activeze memoria colectivă și să inspire.

Contactează info@saveorcancel.tv pentru înscrieri și mai multe detalii.

Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici.

Expoziția și lansarea booklet-ului Capitol 2017 fac parte din proiectul cultural co-finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.
Această conferință este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din programul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AFCN, ArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Parteneri media: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.roArt7Arte și meserii, Plaja de Carte, Someș Delivery, Dizainăr
Design: Acme Industries
Foto: VJ VLC, Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

CAPITOL Talks 2 @ Casa OAR București
[EN]

CAPITOL Talks 2, exhibition & booklet launch @ HUB A, Casa OAR București

20 October 2017 // 19:00

We are pleased to invite you to an informal discussion about the current needs and opportunities of heritage buildings, developed in partnership with Calup and Teatrul Mic and hosted by HUB A, Casa OAR Bucureşti. At the same time, the CAPITOL 2017 booklet is launched, joined by a new edition of the Cinema / Summer Theatre CAPITOL traveling exhibition.
The guests of the first CAPITOL dialogues series are people whose activity constantly improves the quality of life and space in Bucharest. Their initiatives and projects are at different stages and have distinct approaches, but all relate to the adaptable reactivation of heritage, connected to the needs of today’s society.
Speakers: TBA

Anticipating Friday’s discussions, we have prepared a questionnaire on Bucharest, free time, heritage and Capitol, which we invite you to fill out here: https://goo.gl/DrcNHV [only in RO]
We set out to discover, through this meeting, models of good practice and distinct experiences, specific to each case. Understanding the benefits of rehabilitation is, in some cases, deficient. Decision-makers – national or local authorities, owners, etc. – without a broad perspective, they are discouraged by the precarious, superficial aspect of the buildings proposed for rehabilitation. Adaptive use, linked to current needs, can address these challenges in a sustainable way. The active integration of the heritage through conversion is treated as an opportunity, not only functional and cultural. The benefits of built-in space, showing all ages, have repercussions in all aspects of public life, but also in the inner workings of a society.
The acute need for spaces dedicated to culture is accentuated by the closure of a large number of cultural spaces, especially cinemas, theaters and art galleries, as a result of the 282/2015 law.
The program initiated by Save or Cancel for the promotion of heritage, with an application on the Cinema / Summer Capitol monument, proposes raising awareness among artists, cultural promoters and the community to identify innovative models for adaptable heritage re-use, a democratic, sustainable exercise.
The first conference was held in May 2017 at the CNDB as an informal discussion about the challenges and benefits of heritage reactivation, followed by a #FLUID experimental performance.

The new production of the itinerant exhibition presents the actions and products of the campaign to reactivate the CAPITOL Cinema / Summer Theatre, photos, and works made with the artists and the public involved in the project, along with archive materials.

The Capitol booklet 2017 is a manifesto publication in three dimensions: past, present, and future, and works with processes like nostalgia and imagination. The publication does not intend to be an exhaustive journey into the history of the ensemble or Save or Cancel’s endeavors, but an editorial selection of information and resources designed to activate collective memory and inspire.

Contact info@saveorcancel.tv for registration and more details.

Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here.

Tha booklet launch and itinerant exhibition are produced as part of the cultural project is co-financed under the Bucharest Cultural Program Participatory City by the Bucharest City Hall through the ARCUB Cultural Center of Bucharest.
The conference is organized by Save or Cancel, via feeder.ro and is part of the multi-annual cultural programme “hub cultural Cinema / Summer Theatre CAPITOL”, co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Organizer: Save or Cancel
Partners: AFCN, ArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Media partners: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.ro, Art7Arte și meserii, Plaja de Carte, Someș Delivery, Dizainăr

Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
Graphic design: Acme Industries
Photos: VJ VLC, Alex Iacob

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

cinema/ teatru de vara CAPITOL
Other articles in the awareness campaign:
Paint-a-monument / Atelier pentru copii / Serebe (desen) + Octav (serigrafie) @ MNAC
TOP: Open call POEM CAPITOL
Open call POEM CAPITOL
BTLT: #FLUID / The Stage is Yours performance // OPEN CALL Winner: Augmented Space Agency / CAPITOL Continuum @ Teatrul de vară CAPITOL
BTLT: Pisica Pătrată semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL
VOTE: open calls for CAPITOL
NEW Open calls for CAPITOL
Cinema CAPITOL at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche
BTLT: Cum a fost la Someș Delivery 2017, Cluj?
CAPITOL Grădina Cinema la Someș Delivery 2017
BTLT: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB
OPEN CALL CAPITOL DESIGN Winner: Acme Industries – Y
OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL
despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018
Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020
41 de foste și actuale cinematografe în București
38 de teatre din București
22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România

SaveSave
SaveSave
SaveSaveSave

parteneri capitol 2017-2018