Skip to content

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018

1932 Capitol Teatru de vară Cinema

[click here to scroll down for English]

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018

CE?

Situat în centrul orașului București, ansamblul de monumente istorice Cinema CAPITOL (B-II-m-B-18683) și Teatrul de vară CAPITOL (B-II-m-B-19202) ocupă parcela dintre bd. Elisabeta 36 și str. Constantin Mille 13.

În 2017-2018, Save or Cancel propune o campanie de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul economic, social și educațional al tuturor spațiilor culturale abandonate din România, prin implicarea artiștilor și comunității locale în cadrul unor proiecte trans-sectoriale, multidisciplinare, colaborative.

4 conferințe, 3 instalații artistice, 4 expoziții și 3 apeluri deschise pentru idei vor reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentele în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.

Vezi sumarul proiectului aici. Vizitează site-ul programului https://capitol.rehab

obiective

• atragerea unor noi categorii de public pentru spațiile culturale alternative și pentru patrimoniu.
• sensibilizarea audienței față de patrimoniul cultural, relevând potențialul acestuia pentru sectorul cultural independent.
• promovarea creațiilor contemporane locale și susținerea artiștilor tineri.
• promovarea creativității ca alternativă sustenabilă la abandonul instituționalizat al patrimoniului.

DE CE?

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL este o ruină remarcabilă care are potențialul să reactiveze social și economic comunitatea.
Proiectul propune sensibilizarea artiștilor, promotorilor culturali și comunității pentru a identifica modele inovatoare de re-utilizare adaptabilă a patrimoniului, un exercițiu democratic, sustenabil.
Nevoia acută de spații independente dedicate culturii este accentuată de închiderea unui număr mare de spații culturale, în special cinematografe, teatre și galerii de artă, ca urmare a legii 282/2015.

Teatrul de vară Alhambra (ulterior Capitol) după un secol de la inaugurare.
Foto: arh. Nicolae Nenciulescu (1916), Alex Iacob (2016)

CUM?

• investigarea, re-utilizarea și promovarea patrimoniului participă la regenerarea urbană și la transformarea socială și economică a comunității;
• investiţie în ecosisteme artistice;
• procese colective, co-creație;
• mobil și efemer: utilizarea și integrarea fațadei în proiecte la scara umană: semnale urbane;
• inițiative temporare, pop-up, care pot fi prezentate itinerant.

CÂND?

2017
MAI
OPEN CALL I – design
semnal urban I – instalație artistică
conferință / workshop @ CNDB
IUNIE
expoziție itinerantă – Cluj
SEPTEMBRIE
expoziție itinerantă – Brașov
OCTOMBRIE
OPEN CALL II – artă vizuală / performance
semnal urban II – instalație artistică
conferință / workshop @ Teatrul Mic2018APRILIEOPEN CALL III – arhitectură MAIconferință / workshopIUNIEsemnal urban III – instalație artistică expoziție itinerantă – Timișoara AUGUSTconferință / workshop @ ArCubSEPTEMBRIEexpoziție itinerantălansare booklet

IMPLICĂ-TE!

Suntem încântați să oferim beneficii și oportunități de recunoaștere a contribuției pentru campania CAPITOL. Pentru a afla mai multe despre campanie, vă rugăm să contactați Save or Cancel.

Beneficii și oportunități de recunoaștere pot include:
• activări în cadrul evenimentelor, cu potențialul de a ajunge la mai mult de 5.000 de persoane
• oportunități de implicare a angajaților și de voluntariat
• recunoașterea în cadrul canalelor de comunicare CAPITOL, inclusiv materiale tipărite, materiale electronice și social media
• tururi personalizate și prezentări realizate de Save or Cancel
• includerea în lista donatorilor Campaniei Capitol, afișată on-site și online, vizibilă pentru mai mult de 30.000 de vizitatori anualDespre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Un proiect cultural co-finanțat AFCN.
PARTENERI: ArCub, CNDB, Teatrul Mic

Capitol Cinema pe bulevardul Elisabeta, alături de alte cinematografe istorice, dispuse între Hotel Cișmigiu și Cercul Militar.

Bulevardul fostelor cinematografe, între Hotel Cișmigiu și Cercul Militar.
Foto: Alex Iacob

CAPITOL Cinema / Summer Theatre 2017-2018

WHAT?

Situated downtown Bucharest, the ensemble of historical monuments CAPITOL Cinema (LMI B-II-m-B-18683) and CAPITOL Summer Theatre (LMI B-II-m-B-19202) occupies the plot of land between 36 Elisabeta Bd. and 13 C-tin Mille St.

In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Theatre Summer, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects.

4 conferences, 3 art installations, 4 exhibitions and 3 open calls for ideas will reactivate the collective memory, reintegrating the monuments in the public circuit through democratic reinterpretations of the cultural space, exploring the links between art, nature and the city.

objectives

• attracting new audiences for alternative cultural and heritage spaces.
• audience awareness towards cultural heritage, revealing its potential for the independent cultural sector.
• promoting contemporary local creations and supporting of young artists.
• the promotion of creativity as a sustainable alternative to the institutionalized abandonment of heritage.

WHY?

CAPITOL is a remarkable ruin that has the potential to socially, and economically reactivate the community.

The project proposes the sensitization of artists, cultural promoters and of the community to identify innovative models of adaptive re-use of heritage, a democratic, sustainable exercise. The acute need for independent spaces dedicated to culture is accentuated by the closure of a large number of cultural spaces, especially cinemas, theaters and art galleries, as a result of the law 282/2015.

HOW?

the investigation, re-use and promotion of heritage participates in the urban regeneration and social and economic transformation of the community;
artistic investment in ecosystems;
collective processes, co-creation;
mobile and ephemeral: the use and integration of the facade in human-scale projects: urban signals;
pop-up, temporary initiatives, which can be presented itinerant.

WHEN?

2017
MAY
OPEN CALL I – design
urban signal I – artistic installation
conference / workshop @ CNDB
JUNE
itinerant exhibition – Cluj
SEPTEMBER
itinerant exhibition – Brașov
OCTOBER
OPEN CALL II – visual art / performance
urban signal II – artistic installation
conference / workshop @ Teatrul Mic2018APRILOPEN CALL III – architecture MAYconference / workshopJUNEurban signal III – artistic installation itinerant exhibition – Timișoara AUGUSTconference / workshop @ ArCubSEPTEMBERitinerant exhibitionbooklet launch

SUPPORT!

We are pleased to offer benefits and recognition opportunities, online and offline, on the contribution to the CAPITOL Campaign. To learn more about the Campaign, please contact Save or Cancel.

Benefits and recognition opportunities can include:
• on-site activations with the potential to reach more than 10.000 persons
• employee engagement and volunteer opportunities
• recognition across CAPITOL communication channels, including print and electronic materials and social media
• personalized tours and presentations led by Save or Cancel
• inclusion in the CAPITOL Campaign’s donor listing displayed on-site and online, visible to more than 30.000 annual visitors

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in contemporary society.
Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorization of culture.

Co-financed by AFCN
PARTNERS: ArCub, CNDB, Teatrul Mic, feeder.ro